Kannattajalaskuri: tarvitaan 7 maata vähimmäismäärillä sekä yhteensä miljoona kannattajaa. Jokainen ääni on tärkeä!

Pandemiat, automatisaatio, ilmastokriisi, autoritärismin uusi nousu... Perustulo vastaa moniin aikamme haasteisiin ja siksi perustulo on esillä yhä enemmän, joka puolella maailmaa. Näemme, että ihmisten perusoikeuksien toteuttamiseksi riittävä ja vastikkeeton perustulo on tarpeen ja lisäksi perustulo avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Mutta muutos ei ole mahdollinen ilman meitä kaikkia.

Miten osallistut?

Ensinnäkin, allekirjoita ja jaa. Tärkeintä on, että itse allekirjoitat kannatusilmoituksen EU:n sivuilla. Ja sitten, että kerrot kaikille ympärilläsi, että olet aloitteen kannattaja ja jaat sivujemme osoitteen perustuloaloite.eu tai suoraan EU:n sivujen linkin https://eci.ec.europa.eu/014/public/?lg=fi.

Jaa tieto kampanjasta helposti facebookissa suoraan EU:n sivun kautta ilmoittauduttuasi itse kannattajaksi! (Kirjoita siihen itse saate, kun EU:n sivu ei laita siihen mitään saatetta, vain linkin.) Lisätietoja kampanjan tavoitteista Tavoitteet-sivulla.

Kerää perhepiirissä, työpaikalla, opiskelupaikalla, ystäväpiirissä, harrastuspiirissä, järjestösi piirissä jne. kannatusilmoituksia paperilla! Lataa tästä lomake ja tulosta se. Kun kannattajat ovat kirjanneet tietonsa paperille, sovitaan, milloin lähetät paperit. Kirjoita meille silloin osoitteeseen perustuloaloite@gmail.com. HUOM! Muista, että yksi henkilö voi ilmoittautua kannattajaksi vain yhden kerran, eli muista sanoa kaikille, että he voivat ilmoittautua JOKO EU:n nettisivun kautta TAI paperisen ilmoituksen avulla.

Seuraa kampanjaa facebookissa ja instagramissa. Jaa sisältöjämme niin laajalle, kuin mahdollista! Sovi yhteistyökumppaniesi ja yhteisösi kanssa sisältöjemme levittämisestä!

Jos sinulla on jotain julkisuuspohjaa jossain päin, jaa tieto kampanjasta ja kutsu ihmisiä kannattamaan – pyydä heitä ilmoittautumaan kannattajiksi tämän sivun perustuloaloite.eu kautta!

Jos olet luova ihminen, tee jotain luovaa ja kutsu huomiota kampanjalle ja sille tulevaisuudelle, jota kampanja tahtoo edistää!

Kirjoita artikkeleita, yleisönosastokirjoituksia tai vaikka runoja! Järjestä keskusteluja, tee videoita, tee lauluja, tee taideteoksia, tee meemejä!

Ota meihin yhteyttä ja tehdään jotain yhdessä!

Suosittelemme myös tätä dokumenttielokuvaa aiheesta! "UBI, our right to live" Youtubessa

Käynnissä on lisäksi eurooppalaiset perustuloarpajaiset! Voita perustulo vuodeksi! UBI4ALL.EU

Mikä perustulo? Vastikkeettoman perustulon määritelmä

Vastikkeettoman perustulon ei ole tarkoitus korvata hyvinvointivaltiota vaan pikemminkin täydentää sitä ja muuntaa kompensaatioperusteinen järjestelmä emansipatoriseksi.

Vastikkeetonta perustuloa määrittävät seuraavat neljä kriteeriä:

Universaalius: Vastikkeetonta perustuloa maksetaan kaikille ilman tarveharkintaa. Siihen ei sovelleta tulo-, säästö- tai omaisuusrajoja. Tähän etuuteen ovat oikeutettuja kaikki ihmiset iästä, syntyperästä, kansalaisuudesta, asuinpaikasta, ammatista yms. riippumatta. Näin muodoin vaadimme koko EU:n kattavaa, kaikille taattua ja ilman ehtoja maksettavaa perustuloa.

Yksilöllisyys: Jokaisella – joka naisella, miehellä ja lapsella – on yksilöllinen oikeus perustuloon, koska vain näin voidaan varmistaa yksityisyys ja estää muihin ihmisiin kohdistuva vallankäyttö. Perustulo ei riipu henkilön siviilisäädystä, perhesuhteista tai asumisjärjestelyistä eikä muiden perheenjäsenten tai asuinkumppaneiden tuloista tai omaisuudesta. Näin kukin henkilö voi tehdä päätökset itsenäisesti.

Vastikkeettomuus: Koska perustulo on ihmisoikeus ja laillinen oikeus, siihen ei pidä liittää ennakkoehtoja, kuten velvoitteita ottaa vastaan palkkatyötä, osoittaa halukkuutta työntekoon, osallistua yhdyskuntapalveluun tai käyttäytyä sukupuoliroolien mukaisesti.

Riittävä suuruus: Perustulon pitäisi mahdollistaa kohtuullinen elintaso, joka vastaa yhteiskunnan sosiaalisia ja kulttuurisia normeja kussakin maassa. Sen pitäisi ehkäistä aineellinen köyhyys ja antaa mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nettomääräisen perustulon pitäisi vähintäänkin ylittää EU:n määrittelemä köyhyysriskitaso, joka on 60 prosenttia tulonsiirtojen jälkeen lasketusta mediaanitulosta kussakin maassa. Maissa, joissa valtaosalla asukkaista on pienet tulot ja joissa mediaanitulo ovat näin ollen alhainen, olisi perustulo määriteltävä käyttäen vaihtoehtoista vertailuarvoa (esim. joistakin tavaroista ja palveluista koostuva ostoskori), jotta se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän, aineellisen turvallisuuden ja täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Vastikkeeton perustulo on yksi keskeisistä keinoista, joilla voidaan saavuttaa Euroopan unionin keskeisissä asiakirjoissa esitetyt ihmisarvon, vapauden ja tasa-arvon tavoitteet.

Sopimus Euroopan unionista (SEU)

2 artikla

“Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.”

Neljän kriteerin mukaisella vastikkeettomalla perustulolla toteutetaan kaikki edellä mainitut arvot. Se mahdollistaa aineellisen turvallisuuden, täysipainoisen osallistumisen yhteiskuntaan ja kaikkien ihmisten tasa-arvon.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

1 artikla Ihmisarvo

“Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.”

Yksilön ihmisarvoon täytyy kuulua mahdollisuus elää yhteiskunnassa vapaasti ja vastuullisesti. Vastikkeeton perustulo antaa jokaiselle yksilölle vapauden ja vastuun poistamalla eksistentiaaliset ja hallinnolliset rajoitteet ja sosiaalisen syrjäytymisen.

Perustulo auttaa kansalaisia löytämään yhteyden Euroopan unioniin ja varmistaa heille poliittiset oikeudet. Se tukee perusoikeuksien toteutumista. “Ihmisarvo ei ole ainoastaan yksi perusoikeuksista vaan myös kaikkien perusoikeuksien perusta.” (Lähde: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 artiklan viralliset selitykset.)

Vastikkeettoman perustulon takaaminen kaikille ihmisille olisi vahva osoitus siitä, että EU suhtautuu vakavasti kansalaisten oikeuteen elää “ihmisarvoista elämää”.

5 artikla

Orjuuden ja pakkotyön kielto

“2. Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.”

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan pakkotyö tai pakollinen työ tarkoittaa “kaikenlaista työtä tai palvelusta, jota jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut” (ILO, Pakollista työtä koskeva sopimus, 1930, N:o 29). Monissa nykyisissä vähimmäistoimeentulo- ja sosiaaliturvajärjestelmissä etuudet voidaan peruuttaa tietyillä ehdoilla. Vastikkeeton perustulo poistaa tällaisen käytännön, joka pakottaa ehdollisten (työntekoon sidottujen) sosiaalietuuksien saajat ottamaan vastaan sellaista työtä, josta he olisivat muuten kieltäytyneet.

6 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

“Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”

Vastikkeeton perustulo antaa ihmisille vapauden valita oman elämäntyylinsä, järjestää sosiaaliset suhteensa ja osallistua yhteiskunnalliseen ja taloudellisen yhteistyöhön niin halutessaan. Tämän vapauden myötä pitäisi herätä vastuun muiden hyvinvoinnista. Yhdessä nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien kanssa perustulo on paras tae taloudellisesta turvasta sairauden ja työttömyyden aikana.

15 artikla

Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä

“1. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia.”

Vastikkeeton perustulo helpottaa vapaasti valitun tai vähintäänkin tyydyttävän ammatin harjoittamista. Monissa nykyisissä sosiaaliturvajärjestelmissä ihmisten vapautta valita ammattinsa rajoittavat aineellisten hyödykkeiden ja palvelujen tarve sekä erilaiset hallinnolliset rajoitteet, jolloin ihmisten on pakko ottaa vastaan heille sopimatonta palkkatyötä.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)

5 artikla

“Unioni voi tehdä aloitteita, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen yhteensovittaminen.“

EU:n jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa koordinoimalla voidaan estää sosiaalinormien heikkeneminen. Kaikille yhteinen toimenpide olisi mainittujen neljän kriteerin mukaisen yhteisen perustulon käyttöönotto. Vastuu perustulon mukauttamisesta nykyisiin kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Aiheesta on tehty monia tutkimuksia, joissa esitetään erilaisia tapoja perustulon käyttöönottoon (vaiheittain) ja rahoittamiseen. Tässä kansalaisaloitteessa ei ehdoteta mitään tiettyä mallia.